Ο Σύλλογος


Τα διοικητικά όργανα και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου όπως εκλέχθηκαν το Φεβρουάριο του 2017, είναι:

Διοικητικό ΣυμβούλιοΠρόεδρος Καρρέρ-Παντίρη Καρολίνα        
Αντιπρόεδρος Α’ Τσίχλης Ιωάννης                        69 47 275 025
Αντιπρόεδρος Β’
Γεν.Γραμματέας Δικαίος Κωνσταντίνος               69 73 544 304  
Ταμίας Καδδά Πηνελόπη                       69 45 277 400
Μέλη Βλαχογιάννης Βίκτωρ                69 55 951 880Εξελεγκτική Επιτροπή

  1. Καράμπελα Μαρία
  2. Σταυροπούλου Κατερίνα 

Εκπρόσωποι στο Βαρβάκειο ΊδρυμαΤακτικό μέλος Βίκτωρ Βλαχογιάννης
Αναπληρωματικό μέλος  Ιωάννης Πετρόπουλος

Αναπληρωματικοί ΔΣ

  1. Ιωάννης Πετρόπουλος

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και ώρα 18:30 στον χώρο του σχολείου.


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής ιδρύθηκε το 1966 και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο διεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τον Ν.1566/85 και Ν.2621/98 περί Οργανώσεων Γονέων. Στο καταστατικό του ορίζεται:
Άρθρον 1ον 
Συνίσταται Σωματείον υπό την επωνυμίαν ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ έχον έδραν τας Αθήνας. 
Άρθρον 2ον 
Σκοπός του Σωματείου θα είναι η συμβολή αυτού εις την σωματικήν, πενυματικήν και ψυχικήν υγείαν, ανάπτυξιν και προαγωγήν των μαθητών, καθώς και η ηθική ενίσχυσις του Βαρβακείου Ιδρύματος και του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής, προς αποτελεσματικώτεραν εκπλήρωσιν των, υπό του Αειμνήστου Εθνικού Ευεργέτου Ιωάννου Βαρβάκη, επιδιωκομένων μορφωτικών σκοπών. 
Άρθρον 3ον 
Ο σκοπός του Συλλόγου θέλει επιτευχθή:
α) Διά τακτικών συγκεντρώσεων των μελών, καθ'ας θα συζητούνται τα επίμαχα θέματα, θα λαμβάνονται οι αναγκαίαι αποφάσεις και θα καθορίζονται αι πρακτικαί ενέργειαι.
β) Δι' οργανώσεων διαλέξεων και ομιλιών παιδαγωγικού περιεχομένου ούτως ώστε καταστώσιν οι γονείς συνεπίκουροι εις το παιδαγωγικόν εν γένει έργον της Σχολής.
γ) Διά της παροχής πάσης δυνατής βοηθείας εις την Διοίκησιν του Βαρβακείου Ιδρύματος δια της καλλιτέρας δυνατής εκπροσωπήσεως των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών δια του παρόντος Συλλόγου και του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής εις την Διοίκησιν τούτης, και εις την καταβολήν πάσης δυνατής προσπαθείας, δια την λήψιν των τυχόν αναγκαιούντων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων προς καλλιτέραν πραγμάτωσιν των υπό του Ευεργέτου τεθέντων σκοπών.
δ) Διά της συνεργασίας μετ'άλλων ομοειδών συλλόγων δια την προαγωγήν και τον εκσυγχρονισμόν της εκπαιδεύσεως, ως και δια την οργάνωσιν της εξωσχολικής ζωής των μαθητών.
[...] 
Εν Αθήναις τη 4η Νοεμβρίου 1966
Εδω θα βρείτε ολόκληρο το Καταστατικό του Συλλόγου.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου εγγράφονται αυτοδικαίως, μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, όλοι οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής.